ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria patentowa TRASET realizuje prace w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 11.04.2001 o rzecznikach patentowych (Dz.U. nr 49 poz. 509), w szczególności jest to:

Prace realizowane są na rzecz zgłaszających z obszaru Polski przed takimi organami jak:

 • Urząd Patentowy RP w Warszawie,
 • Europejski Urzęd Patentowy w Monachium (patent europejski),
 • Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie (wynalazki w trybie PCT),
 • Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie (znaki towarowe w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu),
 • Urzędem EUIPO w Alicante (znaki towarowe Wspólnoty),
 • Urzędem EUIPO w Alicante (wzory przemysłowe Wspólnoty),

oraz na rzecz zgłaszających z zagranicy przed:

 • Urzędem Patentowym RP w Warszawie,
 • Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium,
 • Urzędem EUIPO w Alicante.

Pozostałe obszary działalności

Poza usługami w zakresie procedur patentowych oraz uzyskiwania ochrony patentowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, biuro patentowe TRASET zajmuje się również:

 • prowadzeniem procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw wyłącznych, w tym również przed Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów,
 • prowadzeniem postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • sporządzaniem umów w zakresie takim jak ochrona własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, ochrona wynalazków), w tym umów licencyjnych oraz regulaminów znaku towarowego.

Przygotowujemy również analizy podobieństwa wyrobów i znaków towarowych w sprawach spornych, lub w postępowaniu przedsądowym. W opracowywanych analizach opieramy się na przepisach prawnych z dziedziny ochrony patentowej własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych), jak również na przepisach ustawy prawo autorskie i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Biuro TRASET Czabajski i Partnerzy Rzecznicy Patentowi i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, zajmuje się także doradztwem w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów związanych z zarządzaniem własnością intelektualną, w tym bieżącą informację na temat rund aplikacyjnych dotyczących działań regionalnych oraz na szczeblu krajowym, w których firma ma możliwość uczestniczyć.

TOP