PATENTY

W czym możemy pomóc

Oferujemy profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe, począwszy od przeprowadzenia badania patentowego (poszukiwania w stanie techniki rozwiązań najbliższych zgłaszanemu), poprzez uzyskanie patentu, a kończąc na utrzymaniu go w mocy.

Nasz zespół oferuje w szczególności następujące usługi:

 • badania patentowe w bazach krajowych i międzynarodowych;
 • poszukiwanie w literaturze, badania stanu techniki;
 • przygotowanie opinii dotyczących zdolności patentowej oraz opinii porównawczych między rozwiązaniami o charakterze technicznym, na potrzeby oceny czy dane rozwiązanie wkracza w zakres ochrony patentowej;
 • opracowywanie zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz w trybie międzynarodowym PCT w Biurze Międzynarodowym WIPO W Genewie jak i patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO w Monachium;
 • doradztwo prawne, konsultacje;
 • utrzymywanie w mocy udzielonych patentów,
 • dokonywanie zmian w rejestrach;
 • pomoc w uzyskiwaniu patentów w urzędach patentowych innych krajów;
 • prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem patentów;
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie umów w zakresie patentów, w tym umów licencyjnych;

Po uzyskaniu patentu:

 • dbamy o dotrzymanie terminów związanych z przedłużaniem patentu;
 • dokonujemy zmian w rejestrach patentowych krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Co to jest patent i wynalazek

Patent jest udzielany, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski.

Patent trwa do 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Patent może być udzielony po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków udzielenia patentu oraz wniesieniu opłat za ochronę. Nie wniesienie opłaty za utrzymanie patentu w kolejnym roku powoduje wygaśnięcie patentu. Po wygaśnięciu patentu każdy może swobodnie korzystać z rozwiązania objętego tym patentem.

Jak opatentować produkt lub wynalazek

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak opatentować swój wynalazek lub produkt? Procedura uzyskania patentu wymaga odpowiedniej wiedzy oraz przeprowadzenia stosownych procedur. Wynalazek można opatentować wyłącznie w odpowiednim urzędzie. Procedura przyznawania wyłącznych praw na wynalazki oraz produkty ma charakter urzędowy, określony przepisami które regulują prawo patentowe. Chcąc opatentować produkt lub wynalazek, należy przede wszystkim opracować stosowne dokumenty - podanie, opis, zastrzeżenia patentowe, rysunki, a także uiścić odpowiednie opłaty.

Po złożeniu zgłoszenia patentowego Urząd Patentowy nadaje mu numer i potwierdza datę wpływu. Urząd wydaje decyzję udzieleniu i zarejestrowaniu patentu, w przypadku gdy nie stwierdzi braku ustawowych warunków koniecznych do spełnienia. Decyzję pozytywną w sprawie opatentowania produktu Urząd wydaje zwykle najwcześniej po upływie 2-3 lat. Zarejestrowanie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego, którego częścią składową jest opis patentowy, obejmujący opis wynalazku oraz zastrzeżenia patentowe i rysunki.

Na ogół za wynalazek rozumie się szeroko rozumiany wytwór, sposób jego uzyskania, a także zastosowanie. Patent na wynalazek może zostać przyznany tylko wówczas gdy spełnia on określone ustawą kryteria. Wynalazek, na który ma być udzielona ochrona musi:

 • być nowy – nie powielać rozwiązań, które są lub były publicznie dostępne
 • posiadać poziom wynalazczy - nie być oczywistym
 • nadawać się do przemysłowego stosowania - powinien być możliwy do wyprodukowania oraz uzyskiwania takich samych rezultatów jak w przypadku prototypu

Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku to procedura złożona i wymagająca doświadczenia i wiedzy. Dlatego, chcąc zarejestrować wynalazek, dobrze jest skorzystać z pomocy rzecznika patentowego.

Jakie korzyści daje patent

Patent na wynalazek wiąże się z przyznaniem wyłączności dla podmiotu uprawnionego do korzystania z wynalazku i czerpania wszelkich profitów z tego tytułu. Monopol ograniczony jest do konkretnego terytorium oraz ma ramy czasowe.

Procedura udzielenia patentu europejskiego

Określenie własność przemysłowa obejmuje kilka kategorii rozwiązań. W zależności od tego, co jest przedmiotem ochrony, pojęcie to dotyczy:

 • własności przemysłowej w postaci znaków towarowych i praw z rejestracji znaków towarowych,
 • własności przemysłowej w postaci wynalazków i patentów na wynalazki ,
 • własności przemysłowej w postaci wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • własności przemysłowej w postaci wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory przemysłowe.

Wymienić też należy inne regulacje proceduralne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, w tym regulacje  dotyczące postępowań sądowych. Na prawo ochrony własności przemysłowej składają się także przepisy o urzędach patentowych.

Podstawowy akt prawny, ustawa Prawo własności przemysłowej, uchwalona została przez Sejm RP
w dniu 30 czerwca 2000, ogłoszona w Dz. U. nr 49/2001 z dnia 21 maja 2001 i weszła w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, tj. dnia 22 sierpnia 2001. Ustawa Prawo własności przemysłowej wprowadziła szereg zmian w dotychczas obowiązujących uregulowaniach ustawy
o wynalazczości z dnia 19.10.1972, nowelizowanej kilkakrotnie.

Zmiany wprowadzone ustawą Prawo własności przemysłowej miały na celu dostosowanie polskiego prawa i procedur do norm europejskich. Ustawa normuje stosunki w zakresie ochrony patentowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz określa zadania i organizację Urzędu Patentowego RP.

Wraz z wejściem w życie ustawy pojawiły się nowe tytuły ochronne. Obok dotychczasowych i nadal istniejących tytułów ochronnych:

 • patent na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

ustawa wprowadziła nowe tytuły:

 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (w miejsce wzoru zdobniczego),
 • prawo ochronne na znak towarowy (w miejsce prawa z rejestracji znaku towarowego),
 • prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego.

Istotna zmiana w procedurze patentowej dotyczy zgłoszenia przedmiotu ochrony własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym RP. Według nowej ustawy za datę zgłoszenia uznaje się datę fizycznego wpływu zgłoszenia do urzędu. Wprowadzono również możliwość złożenia zgłoszenia za pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem dostarczenia do Urzędu Patentowego RP oryginału dokumentacji, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia telefaksem.

Procedura patentowa

Kancelaria Patentowa TRASET specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z własnością intelektualną. Klientom oferujemy usługi polegające na wsparciu w procedurze uzyskiwania wszelkich praw wyłącznych, takich jak patenty na wynalazki, prawa ochronne na znaki towarowe i wzory użytkowe oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

W sprawach ochrony własności przemysłowej prowadzimy formalne i merytoryczne uzgodnienia
i wykonujemy postanowienia stosownych urzędów i sądów na każdym etapie postępowania. Jesteśmy uprawnieni do reprezentowania klientów w zakresie ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz innymi sądami i organami.

Procedura Patentu Europejskiego

Prowadzimy procedury zgłaszania i ochrony patentowej wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, na obszarze wszystkich lub tylko wybranych państw-stron Konwencji o Patencie Europejskim. Opracowujemy i kompletujemy dokumentacje i tłumaczenia dokumentów – prowadzimy kompleksowe postępowanie do momentu uzyskania ostatecznej decyzji
o udzieleniu Patentu Europejskiego.Udzielamy pomocy w procedurach zgłaszania i rejestracji wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, z wnioskiem o udzielenie patentu na obszarze wszystkich lub tylko wybranych państw-stron Konwencji o Patencie Europejskim. Pomożemy w kompletowaniu dokumentacji i tłumaczeniu dokumentów – prowadzimy kompleksowe postępowanie do momentu uzyskania ostatecznej decyzji.

Procedura udzielenia patentu europejskiego

 

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Procedura udzielenia patentu europejskiego

Od roku 1991 Polska jest stroną Układu o Współpracy Patentowej (PCT) z siedzibą w Biurze Międzynarodowym WIPO w Genewie. System PCT dotyczy wyłącznie spraw ochrony rozwiązań technicznych w kategorii wynalazków.

Do układu PCT należy obecnie ponad 120 państw, przy czym jako jedno państwo są traktowane w systemie PCT patenty regionalne, na przykład Patent Europejski EP (patrz „patent europejski”), Patent Euroazjatycki EA, Patent AIRPO, Patent OAPI.

System PCT jest międzynarodowym systemem zgłoszeniowym, gdzie fazą międzynarodową przed Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie objęta jest wyłącznie procedura zgłoszeniowa i badawcza. W systemie PCT nie udziela się patentów.

Po zakończeniu fazy międzynarodowej, Zgłaszający dokonuje wejścia w fazę krajową przed wyznaczonymi krajowymi lub międzynarodowymi (EP, EA, AIRPO, OAPI) Urzędami Patentowymi, i składa tam wnioski o udzielenie patentu krajowego lub regionalnego, składając także dokumenty będące wynikiem fazy międzynarodowej zgłoszenia. Krajowe Urzędy Patentowe mogą choć nie muszą uwzględnić wniosków płynących z badań przeprowadzonych w fazie międzynarodowej. Zwykle jednak to czynią.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług w zakresie patentów na wynalazki, wyślij zapytanie przez formularz. Odpowiemy niezwłocznie!

TOP