WZORY PRZEMYSŁOWE

W czym możemy pomóc

Nasz Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wzorów przemysłowych obejmujące:

 • badanie zdolności rejestrowej wzorów w bazach krajowych i międzynarodowych;
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych krajowych oraz wzorów wspólnotowych;
 • zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, wzorów Wspólnoty w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz za pośrednictwem rzeczników patentowych innych państw – rejestracji krajowych w zagranicznych Urzędach Patentowych;
 • utrzymywanie w mocy praw wyłącznych;
 • prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw do wzorów przemysłowych, w tym również przed Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów;
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE);
 • sporządzanie umów w zakresie wzorów przemysłowych, w tym umów licencyjnych;
 • przeniesienia praw wyłącznych do wzorów przemysłowych;

Po uzyskaniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego:

 • dbamy o dotrzymanie terminów związanych z przedłużaniem praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
 • dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, unijnych i międzynarodowych.

Co to jest wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy jest to każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, a w szczególności:

 • wyroby;
 • opakowania;
 • symbole graficzne;
 • kroje pisma typograficznego;
 • meble;
 • wytwory złożone;
 • przedmioty składające się z wielu wymienialnych części składowych;

Wzorem przemysłowym jest zewnętrzna postać produktu. Wzór przemysłowy chroni tylko to, co jest widoczne gołym okiem.

Wzorem przemysłowym może być szerokie spektrum przedmiotów, przykładowo: artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, przyrządy techniczne bądź medyczne, zegarki, biżuteria, meble, urządzenia elektryczne, wyroby tekstylne, sprzęt sportowy czy też akcesoria samochodowe.

Wzory przemysłowe wspólnoty

Od dnia 01.05.2004 obszar Rzeczpospolitej Polskiej został objęty działaniem Wzoru Przemysłowego Wspólnoty (Registered Community Design – w skrócie RCD). Na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12.12.2001 w sprawie Wzorów Wspólnotowych (patrz „Akty Prawne”).

Rejestracja i ochrona patentowa wzorów przemysłowych

Rejestracja wzoru przemysłowego RCD w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), daje właścicielowi wyłączność na używanie takiego wzoru lub wzoru różniącego się od niego nieistotnymi szczegółami, na obszarze całej UE. Udzielenie ochrony na wzór przemysłowy w trybie RCD następuje w procedurze rejestracyjnej po sprawdzeniu przez Urząd w Alicante prawidłowości dokumentów zgłoszenia.Ochrona patentowa trwa na całym obszarze Unii Europejskiej w pierwszym okresie ochronnym przez 5 lat z możliwością jej przedłużania o kolejne 5-cio letnie okresy. Maksymalny okres ochrony wynosi 25 lat. W jednym zgłoszeniu można umieścić zasadniczo nieograniczoną liczbę odmian wzoru pod warunkiem wniesienia opłaty dodatkowej za drugą i każdą kolejną odmianę wzoru przemysłowego.

Z dniem 01.05.2004 Polska stała się stroną RCD, podobnie jak 9 pozostałych państw przystępujących tego dnia do UE. Wzory przemysłowe zgłoszone do ochrony w trybie RCD podlegają sprawdzeniu prawidłowości dokumentów zgłoszenia, natomiast nie podlegają badaniu pod kątem spełnienia innych wymogów w zakresie zdolności rejestracyjnej, na przykład wymogu nowości lub indywidualnego charakteru.

Sprawy sporne w zakresie spełnienia przez wzór tych wymogów pozostawiono do rozstrzygania przez Urząd EUIPO w Alicante, w trybie postępowania spornego na wniosek strony zainteresowanej unieważnieniem prawa z rejestracji określonego wzoru.

Biuro patentowe TRASET posiada uprawnienia realizowania prac oraz do reprezentowania zgłaszających przed Urzędem EUIPO  w Alicante w zakresie procedur rejestracji i uzyskania ochrony wzoru przemysłowego wspólnoty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług związanych ze wzorami przemysłowymi, wyślij zapytanie przez formularz. Odpowiemy niezwłocznie!

TOP