USŁUGI

Kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem, ochroną oraz monitoringiem znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Uzyskiwanie patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe. Obsługa prawna.

ZNAKI TOWAROWE

Usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną znaków towarowych obejmujące:

 • Pomoc w wyborze postaci znaku towarowego i formie ochrony;
 • Badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych oraz międzynarodowych;
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej znaków towarowych
 • Zgłoszenia znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, w trybie wspólnotowym znaków towarowych unijnych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante;
 • Zgłoszenia znaków towarowych w krajowych Urzędach poszczególnych krajów;
 • Utrzymywanie w mocy praw wyłącznych na znaki towarowe;
 • Dokonywanie zmian w rejestrach;
 • Prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw do znaków towarowych, w tym również przed Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów;
 • Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, oraz przed Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE);
 • Sporządzanie umów w zakresie znaków towarowych, w tym umów licencyjnych oraz regulaminów znaku towarowego;
 • Przeniesienia praw wyłącznych do znaków towarowych;

Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy:

 • Dbamy o dotrzymanie terminów związanych z przedłużaniem patentu;
 • Dokonujemy zmian w rejestrach patentowych krajowym, europejskim i międzynarodowym.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wzorów przemysłowych obejmujące:

 • Badanie zdolności rejestrowej wzorów w bazach krajowych i międzynarodowych;
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych;
 • Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych krajowych oraz wzorów wspólnotowych;
 • Zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, wzorów Wspólnoty w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz za pośrednictwem rzeczników patentowych innych państw – rejestracji krajowych w zagranicznych Urzędach Patentowych;
 • Utrzymywanie w mocy praw wyłącznych;
 • Prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw do wzorów przemysłowych, w tym również przed Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów;
 • Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE);
 • Sporządzanie umów w zakresie wzorów przemysłowych, w tym umów licencyjnych;
 • przeniesienia praw wyłącznych do wzorów przemysłowych;

PRAWA AUTORSKIE

Nasz Zespół oferuje kompleksowe usługi związane z ochroną praw autorskich obejmujące:

 • Doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie praw autorskich;
 • Przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich oraz rozporządzania nimi;
 • Podejmowania działań mających na celu ochronę osobistych i majątkowych praw autorskich;
 • Prowadzenie cywilnych i karnych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniami osobistych i majątkowych praw autorskich.

PATENTY

Pomoc w uzyskiwaniu patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe, począwszy od przeprowadzenia badania patentowego poprzez uzyskanie patentu, a kończąc na utrzymaniu go w mocy:

 • Badania patentowe w bazach krajowych i międzynarodowych;
 • Poszukiwanie w literaturze, badania stanu techniki;
 • Przygotowanie opinii dotyczących zdolności patentowej oraz opinii porównawczych między rozwiązaniami o charakterze technicznym, na potrzeby oceny czy dane rozwiązanie wkracza w zakres ochrony patentowej;
 • Opracowywanie zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz w trybie międzynarodowym PCT w Biurze Międzynarodowym WIPO W Genewie jak i patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO w Monachium;
 • Doradztwo prawne, konsultacje;
 • Utrzymywanie w mocy udzielonych patentów;
 • Dokonywanie zmian w rejestrach;
 • Pomoc w uzyskiwaniu patentów w urzędach patentowych innych krajów;
 • Prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem patentów;
 • Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi;
 • Sporządzanie umów w zakresie patentów, w tym umów licencyjnych;

Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy:

 • Dbamy o dotrzymanie terminów związanych z przedłużaniem patentu;
 • Dokonujemy zmian w rejestrach patentowych krajowym, europejskim i międzynarodowym.

POMOC PRAWNA

W przypadku naruszenia praw wyłącznych przez osoby trzecie, jak również w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Państwu oferujemy pomoc prawną radców prawnych i rzeczników patentowych związaną z prowadzeniem sporów cywilnych, karnych i administracyjnych:

 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących naruszeń patentów, praw do wzorów przemysłowych i znaków towarowych, jak również w zakresie ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji;
 • Prowadzimy procesy o ochronę praw autorskich i dóbr osobistych;
 • Sporządzamy listy ostrzegawcze w powyższych sprawach;
 • Prowadzimy postępowania sporne o unieważnienie bądź wygaszenie prawa wyłącznego przed następującymi urzędami: Urząd Patentowy RP w Warszawie, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu;
 • Prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA);
 • Prowadzimy postępowania przed sądami arbitrażowymi) w sprawach domen internetowych.

Opinie prawne oraz umowy:

 • Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu własności intelektualnej, w tym dotyczących oceny podobieństwa poszczególnych praw wyłącznych.
 • Opracowujemy analizy, w zakresie oceny czy dane rozwiązanie wkracza w zakres ochrony patentowej.
 • W zakresie znaków towarowych badamy podobieństwo między znakami towarowymi.
 • Sporządzamy opinie z zakresu prawa autorskiego.
 • Zajmujemy się sporządzaniem i negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej.
 • Opracowujemy w szczególności umowy przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej i umowy licencyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług związanych ze znakami towarowymi lub wzorami przemysłowymi, albo zapytać o usługi w zakresie patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe,wyślij zapytanie przez formularz. Odpowiemy niezwłocznie!

TOP