ZNAKI TOWAROWE

Pomoc w zakresie ochrony znaków towarowych

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną znaków towarowych obejmujące:

 • pomoc w wyborze postaci znaku towarowego i formie ochrony;
 • badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych oraz międzynarodowych;
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • zgłoszenia znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, w trybie wspólnotowym znaków towarowych unijnych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante;
 • zgłoszenia znaków towarowych w krajowych Urzędach poszczególnych krajów;
 • utrzymywanie w mocy praw wyłącznych na znaki towarowe;
 • dokonywanie zmian w rejestrach;
 • prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw do znaków towarowych, w tym również przed Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów;
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, oraz przed Unijnym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE);
 • sporządzanie umów w zakresie znaków towarowych, w tym umów licencyjnych oraz regulaminów znaku towarowego;
 • przeniesienia praw wyłącznych do znaków towarowych;

Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy:

 • dbamy o dotrzymanie terminów związanych z przedłużaniem znaku towarowego;
 • dokonujemy zmian w rejestrach patentowych krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Zapraszamy do konsultacji. Kancelaria Patentowa, Gdańsk, ul. Piecewska 27 lub do kontaktu telefonicznego.

Monitoring znaków towarowych

Od dnia 15 kwietnia 2016 roku Urząd Patentowy RP nie bada już względnych przeszkód rejestracji, tj. nie weryfikuje, czy istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do znaku, który został zgłoszony.
Urząd Patentowy RP nie informuje także uprawnionych do znaków wcześniejszych o zgłoszeniu podobnych lub identycznych znaków towarowych.

W nowej procedurze na przedsiębiorcę spada obowiązek monitorowania bieżących zgłoszeń znaków identycznych lub podobnych i ewentualnie wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia od publikacji informacji o zgłoszeniu nowego, kolidującego z jego prawami znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

W związku z powyższym oferujemy Państwu usługę monitoringu znaków towarowych, która daje możliwość wykrycia oraz eliminowania oznaczeń konkurujących ze znakiem towarowym przedsiębiorcy, które zostały zgłoszone  do jednego z Urzędów ds. Własności Przemysłowej w celu uzyskania ochrony, a także w celu monitorowania działań konkurencji.

Co to jest znak towarowy

Znakiem towarowym może być:

 • wyraz (w tym nazwiska osób);
 • rysunek;
 • ornament;
 • kompozycje kolorystyczne;
 • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania);
 • melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy jest to oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów przedsiębiorcy od towarów przedsiębiorców konkurencyjnych.

Funkcja znaku towarowego

Podstawową funkcją znaku towarowego jest umożliwienie odbiorcy odróżniania towarów tego samego rodzaju, pochodzących od różnych producentów. Znak towarowy ma zabezpieczyć odbiorcę przed ryzykiem wprowadzenia w błąd. Pod pojęciem towaru należy tu rozumieć także usługę.

Podstawowa funkcja znaku towarowego ma zabezpieczać interes odbiorcy, który przekonał się do wyrobu lub usługi pochodzących od określonego producenta lub usługodawcy i powinien mieć możliwość odróżnienia odpowiadającego mu produktu pochodzącego od innych podmiotów. Jest to również interes producenta. Posiada on stałą grupę klientów i zdobywa nowych odbiorców - im więcej odbiorców produktu, tym jego cena może być niższa, gdyż zwykle warunkowana jest skalą produkcji. Wejście innego producenta z tym samym lub podobnym rodzajem produktu pod tym samym lub podobnym znakiem towarowym spowoduje odebranie części klientów.

Treść prawa ochronnego na znak towarowy

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, Uprawniony uzyskuje monopol patentowy na korzystanie ze znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy na obszarze całego kraju. Okres ochrony patentowej trwa 10 lat i ochrona może być przedłużana na dalsze okresy 10-cio letnie. Przykładowo ochrona znaku towarowego:

 • CAMEL trwa w Polsce od dnia 4 maja 1920 (numer 4993),
 • COCA-COLA trwa w Polsce od dnia 1 kwietnia 1926 (numer 13871),
 • NIVEA trwa w Polsce od dnia 13 maja 1933 (numer 23977).

Procedura przed UPRP

Sprawy dotyczące ochrony znaków towarowych w Polsce reguluje ustawa z dnia 30.06.2000 Prawo własności przemysłowej (patrz „Akty Prawne”).

Procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP rozpoczyna się od opracowania i złożenia dokumentów zgłoszenia, a potem polega na sprawdzeniu przez Urząd Patentowy RP czy dla udzielenia prawa ochronnego nie istnieją przeszkody w postaci wcześniejszych rejestracji lub zgłoszeń do ochrony identycznych lub podobnych znaków towarowych, powodujące zaistnienie ryzyka wprowadzenia w błąd. Przy braku takich przeszkód Urząd Patentowy udziela ochrony. Kancelaria patentowa TRASET realizuje procedury w zakresie rejestracji znaku towarowego.

Ochrona na obszarze Polski

Od dnia 1.05.2004 r., w odniesieniu do obszaru Polski istnieją trzy źródła praw do znaków towarowych:

 • rejestracje krajowe w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie,
 • rejestracje międzynarodowe w WIPO w Genewie,
 • znak towarowy Wspólnoty w EUIPO w Alicante.

Znaki towarowe wspólnoty EUTM

Od dnia 01.05.2004 obszar Rzeczpospolitej Polskiej został objęty działaniem Znaku Towarowego Wspólnoty (European Union Trade Mark – w skrócie EUTM). Na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 (wcześniejsze Rozporządzenie nr 40/94 z dnia 20.12.1993) w sprawie Znaku Towarowego Wspólnoty (patrz „Akty Prawne”).

Rejestracja znaku towarowego EUTM w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Znaki Towarowe i Wzory) EUIPO w Alicante, Hiszpania, daje właścicielowi wyłączność na używanie takiego samego lub podobnego znaku towarowego dla takich samych lub podobnych towarów i/lub usług, na obszarze całej UE. Rejestracja znaku towarowego w trybie EUTM następuje po badaniu formalnym w zakresie bezwzględnych przeszkód dla rejestracji oraz po publikacji znaku i upływie okresu sprzeciwowego.

Z dniem 01.05.2004 Polska stała się stroną EUTM, podobnie jak 9 pozostałych państw przystępujących w tej dacie do UE. Znaki towarowe zgłoszone do ochrony na obszarze Unii Europejskiej w trybie EUTM podlegają procedurze badania formalnego, a także badaniu przesłanek bezwzględnych do udzielenia ochrony oraz systemowi sprzeciwów. Szczególną różnicę w procedurze, w postaci braku badań względnej zdolności rejestrowej zgłoszenia, i oparciu się na trybie sprzeciwów, trzeba podkreślić w przypadku znaku towarowego EUTM w porównaniu do trybu badawczego stosowanego na przykład przez Urząd Patentowy RP. Przy braku sprzeciwu, zgłoszony znak towarowy otrzymuje rejestrację, choćby był kolizyjny z innym wcześniejszym znakiem na obszarze któregokolwiek z krajów UE. Dla każdego znaku zgłaszanego w trybie EUTM okres na składanie sprzeciwów trwa 3 miesiące od daty publikacji zgłoszenia. W tym czasie zainteresowany właściciel wcześniejszego podobnego znaku towarowego może wnieść sprzeciw. Podstawą sprzeciwu, poza wcześniejszym Znakiem Towarowym Wspólnoty, może być wcześniejsze prawo do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego krajowo w państwie członkowskim UE, zarejestrowanego międzynarodowo w WIPO w Genewie i uznanego na obszarze jednego lub kilku państw członkowskich UE.

Znaki towarowe międzynarodowe

Rzeczpospolita Polska przystąpiła w roku 1991 do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Przedmiotowe Porozumienie zostało przyjęte w ramach Konwencji Związkowej Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej, dnia 14 kwietnia 1891 roku. Weszło w życie 15 czerwca 1892 r. Obecnie stronami Porozumienia jest ponad 80 państw. Obszar Porozumienia nadal wzrasta. Przykładowo w listopadzie 2003 roku do wymienionego systemu przystąpiły Stany Zjednoczone Ameryki, zaś od dnia 1.10.2004 Unia Europejska.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Madryckiego, znak towarowy może zostać zarejestrowany w jednej procedurze, na obszarze kilku lub kilkudziesięciu państw. Rejestracja taka oparta jest na wcześniejszej rejestracji lub zgłoszeniu krajowym znaku towarowego w państwie, z którego pochodzi Zgłaszający. Tak więc rejestracja lub zgłoszenie krajowe znaku towarowego w państwie pochodzenia jest podstawą rejestracji międzynarodowej w trybie Porozumienia Madryckiego. W odniesieniu do zgłaszających z obszaru Polski, podstawą rejestracji w tym trybie jest rejestracja bądź zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP lub rejestracja bądź zgłoszenie znaku towarowego w EUIPO w Alicante.

W roku 1996 zawarty został Protokół do Porozumienia Madryckiego. Przystąpiło do niego 39 państw, w tym także szereg państw sygnatariuszy Porozumienia. Polska jest stroną zarówno Porozumienia jak i Protokołu. Protokół wprowadził kilka istotnych zmian w odniesieniu do postanowień Porozumienia. Przede wszystkim Protokół wprowadził możliwość uzyskania międzynarodowej ochrony znaku towarowego już na podstawie zgłoszenia krajowego w państwie pochodzenia. Nie ma tu konieczności oczekiwania na rejestrację, która następuje w niektórych państwach po dość długim czasie od zgłoszenia.

Aby uzyskać rejestrację międzynarodową znaku towarowego konieczne jest opracowanie i złożenie wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego w Międzynarodowym Biurze Własności Intelektualnej WIPO (OMPI) w Genewie, zwanym dalej Biurem Międzynarodowym WIPO. Złożenie takiego wniosku i wniesienie opłat umożliwia uzyskanie ochrony znaku towarowego w wyznaczonych państwach-stronach Porozumienia i/lub Protokołu. Ochrona uzyskana w wyznaczonych państwach ma taką samą moc jak ochrona uzyskana dla znaku towarowego w trybie krajowym w tych państwach.

O dokonaniu rejestracji międzynarodowej Biuro Międzynarodowe WIPO powiadamia organy krajowe państw wyznaczonych przez Zgłaszającego we wniosku. Urzędy Patentowe tych państw mają określony czas na odmowę uznania przedmiotowej rejestracji międzynarodowej na obszarze swojego państwa. Brak odmowy oznacza uznanie ochrony znaku towarowego na obszarze państwa. Ochrona znaku towarowego udzielana jest na 10 lat z możliwością przedłużania na następne okresy 10-letnie. Opłaty za ochronę wnoszone są do Biura Międzynarodowego WIPO za każdy okres ochrony.

Jedną z największych zalet rejestracji międzynarodowej znaku towarowego w trybie Porozumienia Madryckiego i/lub Protokołu są relatywnie niskie koszty uzyskania rejestracji w jednym postępowaniu i w wielu krajach równocześnie, oraz znaczny obszar objęty Porozumieniem i Protokołem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług związanych ze znakami towarowymi, wyślij zapytanie przez formularz. Odpowiemy niezwłocznie!

TOP