Jak opatentować swój produkt lub wynalazek?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak opatentować swój wynalazek lub produkt? Procedura uzyskania patentu wymaga odpowiedniej wiedzy oraz przeprowadzenia stosownych procedur. Wynalazek można opatentować wyłącznie w odpowiednim urzędzie. Procedura przyznawania wyłącznych praw na wynalazki oraz produkty ma charakter urzędowy, określony przepisami które regulują prawo patentowe. Chcąc opatentować produkt lub wynalazek, należy przede wszystkim opracować stosowne dokumenty - podanie, opis, zastrzeżenia patentowe, rysunki, a także uiścić odpowiednie opłaty.

Po złożeniu zgłoszenia patentowego Urząd Patentowy nadaje mu numer i potwierdza datę wpływu. Urząd wydaje decyzję udzieleniu i zarejestrowaniu patentu, w przypadku gdy nie stwierdzi braku ustawowych warunków koniecznych do spełnienia. Decyzję pozytywną w sprawie opatentowania produktu Urząd wydaje zwykle najwcześniej po upływie 2-3 lat. Zarejestrowanie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego, którego częścią składową jest opis patentowy, obejmujący opis wynalazku oraz zastrzeżenia patentowe i rysunki.

Opatentowanie wynalazku lub produktu – jak to zrobić?

Na ogół za wynalazek rozumie się szeroko rozumiany wytwór, sposób jego uzyskania, a także zastosowanie. Patent na wynalazek może zostać przyznany tylko wówczas gdy spełnia on określone ustawą kryteria. Wynalazek, na który ma być udzielona ochrona musi:

  • być nowy – nie powielać rozwiązań, które są lub były publicznie dostępne
  • posiadać poziom wynalazczy - nie być oczywistym
  • nadawać się do przemysłowego stosowania - powinien być możliwy do wyprodukowania oraz uzyskiwania takich samych rezultatów jak w przypadku prototypu

Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku to procedura złożona i wymagająca doświadczenia i wiedzy. Dlatego, chcąc zarejestrować wynalazek, dobrze jest skorzystać z pomocy rzecznika patentowego.

Jakie korzyści daje patent?

Patent na wynalazek wiąże się z przyznaniem wyłączności dla podmiotu uprawnionego do korzystania z wynalazku i czerpania wszelkich profitów z tego tytułu. Monopol ograniczony jest do konkretnego terytorium oraz ma ramy czasowe.

Pomoc w procesie uzyskiwania praw wyłącznych

Biuro patentowe TRASET oferuje usługi polegające na wsparciu w procedurze patentowej. Doradzamy jak zarejestrować patent, jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy oraz prawo z rejestracji na wzorór przemysłowy. Jesteśmy uprawnieni do reprezentowania klientów przed takimi organami jak Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy, Biuro WIPO, Biuro OHIM oraz przed innymi organami i sądami.

Czy wystrój sklepu można zarejestrować jako znak towarowy?

Zagadnieniem tym zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie C‑421/13 (wyrok z dnia 10 lipca 2014 roku) dotyczącej wyglądu sztandarowego sklepu Apple. Spółka uzyskała w amerykańskim urzędzie patentowym i znaków towarowych rejestrację trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego w formie kolorowego rysunku (w szczególności stalowoszarego i jasnobrązowego) jej sztandarowe sklepy („flagship stores”) w odniesieniu do „usług handlu detalicznego dotyczących komputerów, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych, telefonów przenośnych, elektroniki użytkowej i akcesoriów oraz związanych z nimi pokazów towarów”. Następnie Apple przedstawiła wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony w tym m .in. o obszar Niemiec. W dniu 24 stycznia 2013 r. niemiecki urząd patentowy odmówił udzielenia ochrony temu trójwymiarowemu międzynarodowemu znakowi towarowemu (IR 1060321) na terytorium Niemiec ze względu na to, że przedstawienie powierzchni przeznaczonych do sprzedaży towarów przedsiębiorstwa nie jest niczym innym niż przedstawieniem istotnego aspektu działalności handlowej owego przedsiębiorstwa. O ile konsument może wprawdzie postrzegać zagospodarowanie takiej powierzchni jako wskazówkę co do wartości i kategorii cenowej towarów, o tyle nie może on pojmować takiego zagospodarowania jako wskazówki co do ich pochodzenia. Ponadto według DPMA powierzchnia sprzedażowa przedstawiona w niniejszym wypadku nie odróżnia się wystarczająco od sklepów innych dostawców produktów elektronicznych.

Od powyższego rozstrzygnięcia Apple złożyła odwołanie do Bundespatentgericht, który uznając, że rozpatrywany przez niego spór porusza bardziej podstawowe kwestie w dziedzinie prawa znaków towarowych, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości.

Rozpoznając sprawę Trybunał uznał, że przedstawienie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, które obrazuje zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej za pomocą zbioru linii, konturów i form, może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że umożliwia odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Przedstawienie zagospodarowania powierzchni sprzedażowej w formie rysunku także może umożliwiać odróżnianie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Wystarczy wskazać w tym względzie, że nie można wykluczyć, iż zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikować towary lub usługi, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jako pochodzące z danego przedsiębiorstwa. Może być tak w wypadku, gdy obrazowane zagospodarowanie w sposób znaczący obiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki (zob. analogicznie, w odniesieniu do oznaczeń tworzonych przez wygląd towaru, wyroki: Storck/OHIM, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, pkt 28; Vuitton Malletier/OHIM, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, pkt 52).

Podsumowując Trybunał przesądził, że jeśli nie sprzeciwia się temu żadna z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w dyrektywie 2008/95 – oznaczenie przedstawiające zagospodarowanie sztandarowych sklepów producenta towarów może zostać ważnie zarejestrowane nie tylko w odniesieniu do owych towarów, lecz także w odniesieniu do świadczeń należących do jednej z klas porozumienia nicejskiego dotyczących usług, w wypadku gdy owe świadczenia nie stanowią integralnej części wprowadzania do obrotu wspomnianych towarów. Niektóre świadczenia polegające na dokonywaniu w takich sklepach prezentacji wystawionych w nich towarów podczas szkoleń mogą same w sobie stanowić odpłatne świadczenia objęte pojęciem „usługi”.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
tel.: +48 58 690 70 05
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie