PATENT EUROPEJSKI - PROCEDURA

Od dnia 1.03.2004 Polska jest stroną Konwencji o Patencie Europejskim (EPC). Od tego dnia polscy właściciele wynalazków mogą, jako pełnoprawni Zgłaszający, dokonywać zgłoszeń wynalazków do opatentowania w organie o nazwie Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium, z wnioskiem o udzielenie patentu na obszarze wszystkich lub tylko wybranych państw-stron Konwencji o Patencie Europejskim EPC.

Obecnie stronami aktu prawnego o nazwie Konwencja o Patencie Europejskim EPC jest 38 państw. Konwencja nie jest więc mechanizmem unijnym, lecz w praktyce państwa Unii Europejskiej są stronami Konwencji o Patencie Europejskim EPC. W roku 1973 Polska otrzymała również zaproszenie do podpisania Konwencji EPC, lecz ze względów politycznych nie było to możliwe.

Zgodnie z przepisami prawa patentowego, w trybie Konwencji EPC udzielane są jedynie patenty europejskie na wynalazki. Zgłoszenie wynalazku do opatentowania może być złożone bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, lub w Urzędzie Patentowym RP, który przekazuje zgłoszenie patentu europejskiego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w Monachium. Po przekazaniu, Zgłaszający prowadzi jednak dalej postępowanie opatentowania samodzielnie przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). W odróżnieniu od trybu PCT (patrz „system PCT”), w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), patent na wynalazek jest udzielany w fazie międzynarodowej.

Po uzyskaniu patentu w trybie EPC, Uprawniony musi złożyć stosowne dokumenty dla uzyskania patentów krajowych w poszczególnych wyznaczonych krajach. Dalsza procedura patentu europejskiego jest kontynuowana przed krajowymi Urzędami Patentowymi, jednak już bez procedury udzielania patentu na wynalazek w każdym kraju, co zostało wykonane w jednym postępowaniu przed EPO w Monachium. Patent europejski zamienia się więc w wiązkę patentów krajowych w tych krajach, gdzie uprawniony złożył stosowne dokumenty w celu uzyskania patentu na wynalazek.

Pomoc rzecznika w procedurze uzyskania patentu

Dla prowadzenia procedury uzyskania patentu europejskiego przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) prowadzona jest lista profesjonalnych pełnomocników świadczących pomoc w tym zakresie. Są to europejscy rzecznicy patentowi (european patent attorneys), którzy należą do Institute of Professional Representatives - EPI.

Rzecznicy patentowi z Kancelarii TRASET posiadają uprawnienia europejskie i doświadczenie, które pozwalają świadczyć pomoc prawną i techniczną w zakresie procedur patentowych. Klientom zgłaszającym wynalazki do opatentowania europejskiego, nasi rzecznicy udzielą porad i konsultacji prawnych, pomogą przy sporządzaniu opinii oraz zweryfikowaniu stanu prawnego przedmiotów. Rzecznicy patentowi z Kancelarii TRASET występują również w charakterze pełnomocników w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP oraz EPO. Ponadto świadczą pomoc w ramach postępowań odwoławczych przeciwko decyzjom wydanym w sprawie patentów europejskich.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie