KRAJOWY SYSTEM PATENTOWY - PROCEDURA PATENTOWA

Określenie własność przemysłowa obejmuje kilka kategorii rozwiązań. W zależności od tego, co jest przedmiotem ochrony, pojęcie to dotyczy:

  • własności przemysłowej w postaci znaków towarowych i praw z rejestracji znaków towarowych,
  • własności przemysłowej w postaci wynalazków i patentów na wynalazki ,
  • własności przemysłowej w postaci wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
  • własności przemysłowej w postaci wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory przemysłowe.

Wymienić też należy inne regulacje proceduralne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, w tym regulacje  dotyczące postępowań sądowych. Na prawo ochrony własności przemysłowej składają się także przepisy o urzędach patentowych.

Podstawowy akt prawny, ustawa Prawo własności przemysłowej, uchwalona została przez Sejm RP
w dniu 30 czerwca 2000, ogłoszona w Dz. U. nr 49/2001 z dnia 21 maja 2001 i weszła w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, tj. dnia 22 sierpnia 2001. Ustawa Prawo własności przemysłowej wprowadziła szereg zmian w dotychczas obowiązujących uregulowaniach ustawy
o wynalazczości z dnia 19.10.1972, nowelizowanej kilkakrotnie.

Zmiany wprowadzone ustawą Prawo własności przemysłowej miały na celu dostosowanie polskiego prawa i procedur do norm europejskich. Ustawa normuje stosunki w zakresie ochrony patentowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz określa zadania i organizację Urzędu Patentowego RP.

Wraz z wejściem w życie ustawy pojawiły się nowe tytuły ochronne. Obok dotychczasowych i nadal istniejących tytułów ochronnych:

  • patent na wynalazek,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

ustawa wprowadziła nowe tytuły:

  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (w miejsce wzoru zdobniczego),
  • prawo ochronne na znak towarowy (w miejsce prawa z rejestracji znaku towarowego),
  • prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego.

Istotna zmiana w procedurze patentowej dotyczy zgłoszenia przedmiotu ochrony własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym RP. Według nowej ustawy za datę zgłoszenia uznaje się datę fizycznego wpływu zgłoszenia do urzędu. Wprowadzono również możliwość złożenia zgłoszenia za pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem dostarczenia do Urzędu Patentowego RP oryginału dokumentacji, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia telefaksem.

Procedura patentowa

Kancelaria Patentowa TRASET specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z własnością intelektualną. Klientom oferujemy usługi polegające na wsparciu w procedurze uzyskiwania wszelkich praw wyłącznych, takich jak patenty na wynalazki, prawa ochronne na znaki towarowe i wzory użytkowe oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

W sprawach ochrony własności przemysłowej prowadzimy formalne i merytoryczne uzgodnienia
i wykonujemy postanowienia stosownych urzędów i sądów na każdym etapie postępowania. Jesteśmy uprawnieni do reprezentowania klientów w zakresie ochrony własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz innymi sądami i organami.

Procedura Patentu Europejskiego


Prowadzimy procedury zgłaszania i ochrony patentowej wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, na obszarze wszystkich lub tylko wybranych państw-stron Konwencji o Patencie Europejskim. Opracowujemy i kompletujemy dokumentacje i tłumaczenia dokumentów – prowadzimy kompleksowe postępowanie do momentu uzyskania ostatecznej decyzji
o udzieleniu Patentu Europejskiego.Udzielamy pomocy w procedurach zgłaszania i rejestracji wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, z wnioskiem o udzielenie patentu na obszarze wszystkich lub tylko wybranych państw-stron Konwencji o Patencie Europejskim. Pomożemy w kompletowaniu dokumentacji i tłumaczeniu dokumentów – prowadzimy kompleksowe postępowanie do momentu uzyskania ostatecznej decyzji.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie