ZNAKI TOWAROWE

Znak towarowy jest jedną z kategorii przedmiotów własności przemysłowej, które mogą być chronione w Urzędzie Patentowym RP. Znak towarowy może być również chroniony na obszarze Polski w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania), jako Znak Towarowy Wspólnoty CTM (Community Trade Mark) lub jako rejestracja międzynarodowa w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu w Biurze Międzynarodowym WIPO w Genewie. Są to trzy źródła obowiązywania praw ochronnych na znaki towarowe na obszarze Polski.

Funkcja znaku towarowego


Podstawową funkcją znaku towarowego jest umożliwienie odbiorcy odróżniania towarów tego samego rodzaju, pochodzących od różnych producentów. Znak towarowy ma zabezpieczyć odbiorcę przed ryzykiem wprowadzenia w błąd. Pod pojęciem towaru należy tu rozumieć także usługę.

Podstawowa funkcja znaku towarowego ma zabezpieczać interes odbiorcy, który przekonał się do wyrobu lub usługi pochodzących od określonego producenta lub usługodawcy i powinien mieć możliwość odróżnienia odpowiadającego mu produktu pochodzącego od innych podmiotów. Jest to również interes producenta. Posiada on stałą grupę klientów i zdobywa nowych odbiorców - im więcej odbiorców produktu, tym jego cena może być niższa, gdyż zwykle warunkowana jest skalą produkcji. Wejście innego producenta z tym samym lub podobnym rodzajem produktu pod tym samym lub podobnym znakiem towarowym spowoduje odebranie części klientów.


Treść prawa ochronnego na znak towarowy


Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, Uprawniony uzyskuje monopol patentowy na korzystanie ze znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy na obszarze całego kraju. Okres ochrony patentowej trwa 10 lat i ochrona może być przedłużana na dalsze okresy 10-cio letnie. Przykładowo ochrona znaku towarowego:

  • CAMEL trwa w Polsce od dnia 4 maja 1920 (numer 4993),
  • COCA-COLA trwa w Polsce od dnia 1 kwietnia 1926 (numer 13871),
  • NIVEA trwa w Polsce od dnia 13 maja 1933 (numer 23977).

Procedura przed Urzędem Patentowym RP


Sprawy dotyczące ochrony znaków towarowych w Polsce reguluje ustawa z dnia 30.06.2000 Prawo własności przemysłowej (patrz „Akty Prawne”).

Procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP rozpoczyna się od opracowania i złożenia dokumentów zgłoszenia, a potem polega na sprawdzeniu przez Urząd Patentowy RP czy dla udzielenia prawa ochronnego nie istnieją przeszkody w postaci wcześniejszych rejestracji lub zgłoszeń do ochrony identycznych lub podobnych znaków towarowych, powodujące zaistnienie ryzyka wprowadzenia w błąd. Przy braku takich przeszkód Urząd Patentowy udziela ochrony. Kancelaria patentowa TRASET realizuje procedury w zakresie rejestracji znaku towarowego.


Ochrona patentowa znaków towarowych na obszarze Polski


Od dnia 1.05.2004, w odniesieniu do obszaru Polski istnieją trzy źródła praw do znaków towarowych:

  • rejestracje krajowe w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie,
  • rejestracje międzynarodowe w WIPO w Genewie,
  • znak towarowy Wspólnoty w OHIM w Alicante.

Kancelaria Patentowa TRASET prowadzi sprawy rejestracji i ochrony znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, przed Biurem Międzynarodowym WIPO, przed Biurem OHIM w Alicante,
a także przed zagranicznymi i krajowymi Urzędami Patentowymi.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie