ZNAKI TOWAROWE MIĘDZYNARODOWE

Rzeczpospolita Polska przystąpiła w roku 1991 do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Przedmiotowe Porozumienie zostało przyjęte w ramach Konwencji Związkowej Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej, dnia 14 kwietnia 1891 roku. Weszło w życie 15 czerwca 1892 r. Obecnie stronami Porozumienia jest ponad 80 państw. Obszar Porozumienia nadal wzrasta. Przykładowo w listopadzie 2003 roku do wymienionego systemu przystąpiły Stany Zjednoczone Ameryki, zaś od dnia 1.10.2004 Unia Europejska.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Madryckiego, znak towarowy może zostać zarejestrowany w jednej procedurze, na obszarze kilku lub kilkudziesięciu państw. Rejestracja taka oparta jest na wcześniejszej rejestracji lub zgłoszeniu krajowym znaku towarowego w państwie, z którego pochodzi Zgłaszający. Tak więc rejestracja lub zgłoszenie krajowe znaku towarowego w państwie pochodzenia jest podstawą rejestracji międzynarodowej w trybie Porozumienia Madryckiego. W odniesieniu do zgłaszających z obszaru Polski, podstawą rejestracji w tym trybie jest rejestracja bądź zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP lub rejestracja bądź zgłoszenie znaku towarowego w OHIM Alicante.

W roku 1996 zawarty został Protokół do Porozumienia Madryckiego. Przystąpiło do niego 39 państw, w tym także szereg państw sygnatariuszy Porozumienia. Polska jest stroną zarówno Porozumienia jak i Protokołu. Protokół wprowadził kilka istotnych zmian w odniesieniu do postanowień Porozumienia. Przede wszystkim Protokół wprowadził możliwość uzyskania międzynarodowej ochrony znaku towarowego już na podstawie zgłoszenia krajowego w państwie pochodzenia. Nie ma tu konieczności oczekiwania na rejestrację, która następuje w niektórych państwach po dość długim czasie od zgłoszenia.

Aby uzyskać rejestrację międzynarodową znaku towarowego konieczne jest opracowanie i złożenie wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego w Międzynarodowym Biurze Własności Intelektualnej WIPO (OMPI) w Genewie, zwanym dalej Biurem Międzynarodowym WIPO. Złożenie takiego wniosku i wniesienie opłat umożliwia uzyskanie ochrony znaku towarowego w wyznaczonych państwach-stronach Porozumienia i/lub Protokołu. Ochrona uzyskana w wyznaczonych państwach ma taką samą moc jak ochrona uzyskana dla znaku towarowego w trybie krajowym w tych państwach.

O dokonaniu rejestracji międzynarodowej Biuro Międzynarodowe WIPO powiadamia organy krajowe państw wyznaczonych przez Zgłaszającego we wniosku. Urzędy Patentowe tych państw mają określony czas na odmowę uznania przedmiotowej rejestracji międzynarodowej na obszarze swojego państwa. Brak odmowy oznacza uznanie ochrony znaku towarowego na obszarze państwa. Ochrona znaku towarowego udzielana jest na 10 lat z możliwością przedłużania na następne okresy 10-letnie. Opłaty za ochronę wnoszone są do Biura Międzynarodowego WIPO za każdy okres ochrony.

Jedną z największych zalet rejestracji międzynarodowej znaku towarowego w trybie Porozumienia Madryckiego i/lub Protokołu są relatywnie niskie koszty uzyskania rejestracji w jednym postępowaniu i w wielu krajach równocześnie, oraz znaczny obszar objęty Porozumieniem i Protokołem.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie