WZORY PRZEMYSŁOWE WSPÓLNOTY

Od dnia 01.05.2004 obszar Rzeczpospolitej Polskiej został objęty działaniem Wzoru Przemysłowego Wspólnoty (Registered Community Design – w skrócie RCD). Na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12.12.2001 w sprawie Wzorów Wspólnotowych (patrz „Akty Prawne”).

Rejestracja i ochrona patentowa wzorów przemysłowych

Rejestracja wzoru przemysłowego RCD w Biurze Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante (Hiszpania), daje właścicielowi wyłączność na używanie takiego wzoru lub wzoru różniącego się od niego nieistotnymi szczegółami, na obszarze całej UE. Udzielenie ochrony na wzór przemysłowy w trybie RCD następuje w procedurze rejestracyjnej po sprawdzeniu przez Urząd w Alicante prawidłowości dokumentów zgłoszenia.

Ochrona patentowa trwa na całym obszarze Unii Europejskiej w pierwszym okresie ochronnym przez 5 lat z możliwością jej przedłużania o kolejne 5-cio letnie okresy. Maksymalny okres ochrony wynosi 25 lat. W jednym zgłoszeniu można umieścić zasadniczo nieograniczoną liczbę odmian wzoru pod warunkiem wniesienia opłaty dodatkowej za drugą i każdą kolejną odmianę wzoru przemysłowego.

Z dniem 01.05.2004 Polska stała się stroną RCD, podobnie jak 9 pozostałych państw przystępujących tego dnia do UE. Wzory przemysłowe zgłoszone do ochrony w trybie RCD podlegają sprawdzeniu prawidłowości dokumentów zgłoszenia, natomiast nie podlegają badaniu pod kątem spełnienia innych wymogów w zakresie zdolności rejestracyjnej, na przykład wymogu nowości lub indywidualnego charakteru.

Sprawy sporne w zakresie spełnienia przez wzór tych wymogów pozostawiono do rozstrzygania przez Biuro OHIM w Alicante, w trybie postępowania spornego na wniosek strony zainteresowanej unieważnieniem prawa z rejestracji określonego wzoru.

Biuro patentowe TRASET posiada uprawnienia realizowania prac oraz do reprezentowania zgłaszających przed Biurem OHIM w Alicante w zakresie procedur rejestracji i uzyskania ochrony wzoru przemysłowego wspólnoty.

KONTAKT

tel./fax: +48 58 345 76 32
tel.: +48 58 690 70 05
e – mail: traset@traset.pl

ul. Piecewska 27,
80-288 Gdańsk

zobacz mapkę

zadaj pytanie